Home

Sverige på 1870 talet

1870-talet - Wikipedi

1870-talet inleddes med fransk-tyska kriget, som avslutades genom Frankfurtfreden den 10 maj 1871, där Frankrike avträdde Alsace/Elsass. Den 18 januari 1871 utropades Tyska riket med Preussens kung Vilhelm I som kejsare. Därefter vidtog en period av fred och ekonomisk uppbyggnad i Europa liksom i USA, där inbördeskriget slutade 1865. För USA kallas perioden rekonstruktionstiden. Årtiondet kännetecknas av stora tekniska uppfinningar och framsteg. Världsutställningen 1873 i Wien var. Från 1870-talet skedde en en industriell expansion i Sverige som fick en genomgripande betydelse för samhället. En omfattande investeringsverksamhet inleddes inom industrin och i bostads- och järnvägs-byggandet

Denna kategori har följande 11 underkategorier (av totalt 11). 1870 i Sverige ‎ (1 kategori, 6 sidor) 1871 i Sverige ‎ (1 kategori, 12 sidor) 1872 i Sverige ‎ (1 kategori, 7 sidor) 1873 i Sverige ‎ (2 kategorier, 12 sidor) 1874 i Sverige ‎ (1 kategori, 18 sidor) 1875 i Sverige ‎ (18 sidor) 1876 i Sverige ‎ (1 kategori, 21 sidor Sveriges första fackföreningar uppkom på 1870-talet och 1889 grundades det Socialdemokratiska arbetarpartiet. Därmed lades också grunden för samhällets framtida demokratisering. Vid slutet av 1800-talet hade det gamla patriarkala samhällssystemet (det gamla bondesamhället) luckrats upp Under industrialiseringens genombrottsdecennium, 1870-talet, var bostadsbristen särskilt svår. Det hände att människor fick bo utan tak över huvudet. Det förekom också att människor inhystes i asyler, det vill säga samlingssalar och liknande lokaler Folkskolan kom länge att uppfattas som en fattigskola och behandlades också som en sådan från statens sida. Så sent som 1870 var de statliga anslagen till läroverken mer än tre gånger så stora som anslagen till folkskolan - och det trots att eleverna i folkskolan var omkring 50 gånger fler

Sveriges ekonomiska historia - Wikipedi

  1. Missväxtåren 1867-1869, som framför allt drabbade Finland och norra Sverige, var den sista svåra missväxten i Europa. Den dåliga skörden ledde till katastrofala följder. 1867, det år då svälten var som värst, blev även känt som Storsvagåret. I Tornedalen kallades det för Lavåret - många fick leva på barkbröd och gröt gjord på lavar. Hungersnöden var en starkt bidragande orsak till att emigrationen från Sverige till Nordamerika ökade dramatiskt under.
  2. Den industriella revolutionen började på riktigt ta fart i Sverige runt mitten av 1800-talet vilket ledde till att nya företag växte. Textilindustrins produktion av kläder på 1870-talet kom att öka markant, eftersom kläder började produceras i fabriker och snarare än för hand
  3. Sverige fick ångbåtslinjer och järnvägsnät. Med telegraf och telefon gick det även att prata med människor på avstånd. Den tekniska utvecklingen gjorde att landet var tvunget att ha samma tid på alla platser. Tidigare hade olika delar av landet olika tid. Det blev möjligt för alla barn att gå i skolan när folkskolan infördes
  4. Att leva landsbygden i Sverige under 1800-talet. Sverige var i början av 1800-talet ett jordbruksland. Industrialiseringen hade ännu inte kommit igång. Folk bodde till största delen landet och försörjde sig jordbruk. Man framställde själva inom familjen det mesta som behövdes, såsom mat, kläder och redskap

Kategori:Sverige under 1870-talet - Wikipedi

De första vattenklosetterna kom visserligen till Sverige på 1870-talet, men det var bara en handfull mycket välbärgade människor som hade råd med badrum. Det skulle ta lång tid innan dessa bekvämligheter blev vanliga i landet. Före 1900-talet var vatten och avlopp ovanligt i bostäderna och det fanns varken plats eller råd med badrum Ända in på förra seklet så åt man i Sverige det naturen kunde ge. De nordiska folken var bönder, naturfolk, som livnärde sig på jorden och skogen. Ofta räckte maten inte till och man fick gå till skogen för att skaffa sig det åkern inte kunde ge. Hungersnöd inträffade med korta mellanrum, särskilt i de nordliga landskapen, senast. Skön konst och praktisk nytta sida vid sida har karakteriserat folkhögskolan sedan den startade i Sverige på 1870-talet, som en reaktion på den kunskapssyn och pedagogik som präglade latinskolor och läroverk. Med en medborgarskola ville man ge den enskilde redskap att påverka sitt eget liv och förändra samhället

För att förhindra spridning av farsoten vidtogs avspärrningar, och varje natt samlades det senaste dygnets offer in. Föregången av en trumpetare passerade en karavan genom staden på väg till kolerakyrkogården. Det var kärror fullastade med likkistor, dragna av utmärglade hästar under 1900-talet - en problematisk historia Ofta hävdas att Sverige hade en internationellt sett snabb ekonomisk tillväxt 1870-1970 och därefter en svag. Här jämförs Sverige med tre ländergrupper: sexton industriländer, sex länder på samma utvecklingsnivå som Sverige 1970 samt europeiska små industriländer Julen på 1870-talet - Skildringar och illustrationer i svenska tidskrifter, E-bok 18.85kr Gå till butik Kan du tänka dig en jul utan Kalle Anka, högar med julklappar eller blinkande julgransljus? I den här e-boken får du en unik inblick i hur man firade jul i 1870-talets Sverige början av 1870-talet, så ökade inte alla priser. Priser på energirelaterade varor såsom petroleum (fotogen) och gas var tämligen oförändrade eller till och med sjönk under 1870-talet. Samma forhållande gällde for björk-, gran- och tallved. Däremot hade merparten av spannmåls- och potatispri

Gamla Grängesberg - wwwKika in på historien | Skansen

Sverige under 1800-talet Det långa 1800-talet Historia

Följ med till Hjalmar Stolpes Birka, då vikingastaden återupptäcktes på 1870-talet och banbrytande arkeologiska metoder lade grunden till förståelsen av en av landets viktigaste historiska. Barnamörderskor i 1800- talets Sverige. Lyssna från tidpunkt: Publicerat lördag 2 oktober 2010 kl 13.00. Barnamord var vanliga åtalspunkter i de svenska domstolarna under flera hundra år. Att vara psyksjuk på 1800-talet. Lyssna från tidpunkt: 25 min. -. tor 23 apr 2009 kl 14.00. Synen på vad som är sjukt och friskt i människans psyke är i ständig förändring. Och kanske. Large Selection of Artistic Products from Around the World. Order Online Now

När Sverige gick från jordbruksland till industrisamhälle. Sundsvalls hamn på 1870-talet, då träindustrin blomstrade. Text — Sune Akerman. 14 mars 2001. De senaste årtiondena har en oerhörd mängd forskning ägnats 1800-talet. Länge inriktade man sig på seklets politiska utveckling men efterhand har man alltmer kommit att. I Sverige bekräftade år 1870 läkaren Wilhelm Netzel vid Allmänna Barnbördshuset i Stockholm att feber spreds av barnmorskor och läkare som bar runt på organiska ämnen på orena instrument. De hygieniska rutiner han införde hade god effekt. År 1879 skärptes rutinerna och barnmorskorna skulle tvätta händerna i karbolsyrelösning innan ingrepp

På 1870-talet emigrerade drygt 100 000 svenskar till USA. Men det var först i samband med 1880-talets jordbrukskris hemma i Sverige som utvandringen tog fart. Över 325 000 svenskar begav sig då till USA samtidigt som mer än 50 000 utvandrade till andra länder under andra hälften av 1800-talet. Andra liberala reformer religionsfrihetens område var dissenterlagarna 1860- och 1870-talen, som gav en viss lagstadgad religionsfrihet. Frihet till/från religionen lagfästs. Sekulariseringen är ett faktum. Kyrkan = staten Reformarbetet med 1809 års regeringsform tog fart efter andra världskriget Statens normalskola för flickor bildas 1870 På 1800-talet flyttades husförhören till skolan eller sockenkyrkan samtidigt som katekesläsningen ifrågasattes. Husförhören upphörde på många håll redan på 1870-talet men dröjde kvar i en del församlingar långt in på 1900-talet. Statsbidrag utgår för undervisning

1850-1900 Industrialisering och bostadsnöd Sveriges

3 viktiga händelser i Sveriges skogshistoria. Genom hela historien har skogen på ett eller annat sätt spelat en mycket viktig roll i människors liv här i Sverige. Med hjälp av historikern, författaren och skogsägaren Gunnar Wetterberg bjuder vi på en spännande lektion i svensk skogshistoria. 1. Cellulosa blir till pappersmassa Sverige på 1800-talet. Schön (2000) beskriver hur regleringar och export-tullar länge förhindrade att skogen blev en exportprodukt i sig: lan 1850 och 1870 som att Sverige fick fri rörlighet både inom landet och över gränserna för människor, varor och kapital Under perioden 1850-1920 utvecklades Sverige till en industrination. Industrialiseringen medförde att kreditmarknaden och bankväsendet moderniserades. Vid industrialiseringsprocessens inledning bildades ett utvecklingsblock kring handeln, industrin, kommunikationerna samt kredit- och bankväsendet. Under 1870-talet började bankerna med. Kategori:Sverige under 1870-talet. Kategori Diskussion. Läs på ett annat språk; Bevaka; Redigera; Wikimedia Commons har media som rör Sverige under 1870-talet. Underkategorier. Denna kategori har följande 11 underkategorier (av totalt 11).. Från 1870-talet tillverkades höghjulingar med ram av smidesjärn eller trä. Ju större framhjul de hade, desto fortare gick de. Med en höghjuling kunde man komma upp i farter på 30 — 40 km/timmen. I England utvecklades säkerhetscykeln från 1870-talet med kedja och två lika stora hjul

Den svenska folkskolans historia Popularhistoria

Missväxtåren 1867-1869 - Wikipedi

Från Sverige reste cirka 1,3 miljoner personer från mitten av 1800-talet och fram till tidigt 1900-tal. Den största emigrationsvågen inträffade i slutet av 1800-talet. De flesta avreste från Göteborg, den viktigaste hamnstaden på Västkusten Sedan Sverige gick med i EU för tio år sedan har det svenska drickandet ökat dramatiskt. Så sent som 1995 låg konsumtionen kvar på 7,8 liter medan den framför allt efter år 2000 stigit rejält. Den nuvarande årskonsumtionen kan egentligen bara jämföras med svenskarnas supande under 1870-talet Detta är en lista över Sveriges historiska befolkning inom nuvarande gränser från år 4000 f.Kr. till år 2009 e. Kr. Vissa källor anger lägre befolkningssiffror före digerdöden (1300-tal). De äldre uppgifterna är upattningar och osäkerheten för befolkningssiffrorna blir större ju längre man går tillbaka i tiden Särskilt under perioden 1870 fram till första världskriget knappade Sverige in på Storbritannien - en trend som sedan återupptogs efter andra världskriget under rekordåren på 1950- och 60-talen. Perioden 1870-1970 beskrivs ibland som hundra år av tillväxt - en epok då Sverige industrialiserades och blev ett av de rikaste. Under första hälften av 1800-talet grundas också en del avgiftsbelagda enskilda skolor för den högre undervisningen, där teknik, vetenskap och moderna språk ersatt det förhärskande latinstudiet. Exempel på sådana skolor är Hillska skolan på Barnängen 1830 - 1846 samt Uppsala Lyceum, som grundades 1827 och senare flyttades til

Ordet började användas i Europa på korstågstiden och i Sverige på 1500-talet. De nuvarande svenska amiralsgraderna är: amiral, viceamiral och konteramiral. Tidigare har i Sverige förekommit bl.a. amiralgenerallöjtnant, generalamiral, översteamiral, underamiral, riksamiral, storamiral och som lägsta amiralsgrad schoutbynacht På Söders höjder i Stockholm finns ett litet museum med en kultiverad miljö från 1800-talets mitt, skapad av Anna Lindhagen (1870-1941). Anna Lindhagen var en pionjär inom kolonirörelsen i Sverige och var med och startade Koloniträdgårdsförbundet i augusti 1921 På senare år har vi i Sverige blivit allt rikare. Så har det dock inte alltid varit. Mellan 1620 och 1860 så växte Sveriges BNP per capita knappt alls. Utan ekonomisk utveck­ ling så levde generation efter generation utan att levnadsstandarden steg. Det tog under den perioden över 275 år för Sveriges BNP per capita att fördubblas Viktiga årtal och händelser för 1800-talets kvinnor (Sverige) Den gifta kvinnan stod på 1800-talet under mannens målsmannaskap. Mannen var ensam förmyndare (var ansvarig för och kunde bestämma över) över barnen och kvinnans egendom var hans. Juridiskt - nya lagar som förbättrade kvinnornas situation. 1845 Kvinnor får samma. Antalet oxar i länet var som flest under 1870-talet och började därefter snabbt minska i början av 1880-talet. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och i mitten av 2000-talet. Under 1930-talet fanns det 15 200 företag med nötkreatur i Örebro län. År 2009 var motsvarande antal 551 företag

Kläder och mode i Sverige 1850-1900 - Wikipedi

På 1870-talet handlade mycket av fritidsseglingen om att sällskap från överklassen åkte ut i större båtar som sköttes av inhyrd besättning. 2010-talet Sverige ett av världens fritidsbåttätaste länder I dag är fritidsbåtlivet djupt inrotat i den svenska folksjälen Vad årtalet på flöjten står för är oklart. Brottby skenkvarn uppfördes sannolikt på 1870-talet (årtalet 1876 finns inpräntat i taket i den översta våningen) och kvarntypen är mycket ovanlig skriver Stockholms Läns Museum. Brottbykvarnen uppfördes av på 1870-talet av ägaren till den intilliggande gården med samma namn

Stucklister, takrosetter och övriga ornament tillverkas i stor mängd i stuckatörens verkstad och monteras på plats. Hantverket kommer till Sverige på 1500-talet och växer successivt. Vid 1800-talets slut används många formspråk samtidigt beroende på vad rummet används till. Under 1920-talet blir formerna enklare och mer stilrena 1870-talet 1880-talet | 17 februari - I England i Storbritannien införs allmän skolgång med statliga bidrag för barnen i åldern 5-10 år. 22 april - Överståthållarämbetet utfärdar tillstånd för den till Sverige invandrade polacken Henryk Bukowski att driva konst- och antikvitetshandel. Polisens bilder på 1800-talets tjuvar i Stockholm. Morsan, Turken och Piggen ingick den tjuvliga som härjade i Stockholm under slutet av 1800-talet. Här följer en presentation av ligan som polisen till slut fick fast 1895. Tjuvligans Hedvig Aronsson kallas av polisen för Morsan. Hon kom till Stockholm på 1870-talet på tidigare rapporter om dödlighet efter födelseår, Kohortdödligheten i Sverige. De har publicerats av SCB ungefär vart tionde år. Många spädbarn dog fram till början av 1800-talet Spädbarnsdödligheten, antal levande födda som avled innan de hunnit fylla ett år, var länge hög i Sverige. Under andra halvan av 1700-talet I norra delen av Sverige levde allmogen på jakt, fiske, boskapsskötsel och byteshandel innan storskiftet på 1800-talet. I Älvdalen levde man på detta sätt fram till ungefär 1870-talet. Åkerjorden var en bristvara och man vistades på fäbodar under sommarhalvåret, där kreaturen gick fritt och betade

Sedan 1870-talet har Sverige utvecklats från ett fattigt jordbruksland till ett land med högteknologisk industri, mycket omfattande servicesektor och allt större export. Grunden för den ekonomiska utvecklingen har varit stora naturtillgångar, framför allt av skog, järnmalm (36 av 254 ord) Ekonomisk tillväxt och. Mått på extern marknadsintegration utvisar att kostnaderna för ädelmetallarbitrage minskade på 1850- och 1870-talet. Denna integration reducerade växelkursbandets vidd från 4-6,5 procent av pariteten på 1830- och 1840-talen till 0,7-1 procent på 1870-talet

Julgransplundring – Wikipedia

Men Carl Henrik Carlssons Judarnas historia i Sverige tar för lätt i mitten av 1800-talet hade antalet judar vuxit till 900, för att sedan öka genom ledamöter på 1870-talet var. Linet i Sverige under 1900-talet I det här brevet kommer vi berätta om linet under det händelserika 1900-talet. Under lång tid var ull, lin och hampa de textila fibrer som var tillgängliga för människor i vår del världen. När industrialiseringen tog fart på 1800-talet och bomull började att importeras fick linet konkurrens Sveriges vackraste fisk. Malarna kan bli både gamla och stora. Den största malen som åldersbestämts i Sverige var 40 år gammal och vägde 38 kilo. Den största mal som fångats i Sverige var på 180 kilo och var 3,6 meter lång. Den fångades i sjön Båven på 1870-talet. Världens största fis Narkotikaproblemet i Sverige 1839-1965 utgick både från användning av narkotika för medicinskt bruk och från direkt missbruk. Narkotika som läkemedel användes för främst till att dämpa smärta hos patienten men även som ett lindrande medel mot sinnessjukdomar, kikhosta och inflammationer. Kunskapen om narkotikans påverkan på människan var begränsad och därför var.

1800-talet - Sveriges Histori

Gatubelysning och Kungslyktan | Historia | AB Jenaro

Livet på landet och i staden 1776-1914 Det långa 1800

About the object. Identifier 1M16-B145033:2912. Subject. Leth, provisor på Skövde apotek på 1870-talet. Avbildad, ort Sverige. General subject term Porträtt. Specific subject terms Man. Type Photograph Sveriges officiella statistik i sammandrag 1870-1913. Senast uppdaterad: 2019-06-03 Sveriges officiella statistik i sammandrag för 1870 utgavs, som en rapport av Statistiska centralbyrån 1870, och för åren 1871-1913 ingick denna, som första nummer i årsvolymen av Statistisk tidskrift

Lanthandelsbodar var relativt väl spridda över Sverige. Där det fanns folk fanns det även efterfrågan. Handlaren köpte varor från när och fjärran. Lanthandlare i Jämtland hade på 1870-talet t.ex. mer kontakt med Stockholm än med Östersund. Lanthandeln medverkade på så sätt till att skola in människor i konsumtionssamhället I Sverige slog den genom som inredningsstil på 1860- och 1870-talen, då främst i möbler, där den tillsammans med nyrokokon dominerade. Nybarock Slog igenom under andra hälften av 1800-talet inom konsthantverk och arkitektur. Tog upp gamla former inom barocken. Riksdagshuset i Stockholm är ett exempel på nybarock inom arkitekturen i Sverige Sverige under 1800-talet Under 1800-talet sker en stor befolkningsökning i Sverige, speciellt under 1800-talets första hälft. Den berodde på många saker men tre saker brukar framhållas freden, vaccinet och potäterna . Sveriges senaste krig avslutades 1814 och sen har vi haft en lång fredsperiod

Karbinen började användas i Sverige på 1660-talet och användes i fält till omkring 1807. Karbinen återkom dock 1870 i form av en bakladdad Remington karbin. Kruthorn Horn som användes av soldaten för att förvara krutet i - krut som användes vid laddning av eldhandvapen Sverige var länge ett agrart land, och tjänstemän fick ofta sin lön i spannmål ända in på 1870-talet. Även gifta kvinnor kunde ha ett yrkesliv och vara relativt självständiga. En av dem jag skriver om försörjde till exempel sin man - och detta var på 1800-talet 1805,1815 och 1825, därefter först på 1870-talet. År 1884 förelåg nya jordeböcker fastställda för alla län utom Kopparbergs. Dessa förvaras fortfarande hos Kammarkollegiet, Birger Jarls torg 14 i Stockholm. Både 1825 års jordebok och den senaste efter 1870 års metod har fått karak-tären av arkivliggare SV: Oäkta barns register 1870-talet. Bergsgatan 10 bör vid den tiden (1870-talet) ha fastighetsbeteckningen Västra Haga 59. (Frigångsgatan 13 är idag adressen till platsen där huset låg, men det är ju nu omgjort till oigenkännlighet. Grove i Minnesota, i den amerikanska mellanvästern under nybyggartiden, omkring 1870 - talet och 1880 - talet Familjen består av pappa Charles, mamma Caroline är en amerikansk western - serie för TV Mellan åren 1967 och 1971 gjordes 98 avsnitt. Handlingen utspelar sig på 1870 - talet där familjen Cannon driver bok med samma namn. Serien utspelar sig kring 1870 - talet och handlar om.

På 1810-talet blev de mycket populära. Fram till 1860-talet monterades de in i enkla trälådor som förstärkte klangen. På 1870-talet började lådorna oftare smyckas med utsirningar och intarsia på locket och dyrare speldosor hade ibland även ett klockspel. Det fanns också en möjlighet att byta cylindrar på de mer exklusiva Han hade besökt England på 1840-talet. När han kom tillbaka till Sverige 1845 fick han statens tillstånd att privat bygga de järnvägar som skulle förbinda de viktigaste städerna med varandra. Det gjorde han med hjälp av engelska finansiärer. Järnvägen var en stor revolution i Sverige på 1800-talet På 1870-talet kom industrialiseringen igång och många kvinnor fick arbete i industrin men med lägre löner än männen hade. Ända in på 1930-talet hände ibland att en kvinna bara tjänade hälften av vad en man gjorde. Fram till 1960 fanns särskilda lönelistor för kvinnor inom industrin

Den glömda utvandringen - Emigranternas Hu

Smittkoppor omnämns för första gången i Sverige vid slutet av 1500-talet och etablerades så vitt man vet på allvar på 1700-talet. I och med att sjukdomen hade regelbundna utbrott i olika landsändar övergick den till att vara en alltid närvarande barnsjukdom på samma sätt som mässling och kikhosta Sverige var då i union med Norge. På 1890-talet var bilderna och föremålen inte bara en del av den nationella ideo, de var också med tanke på våra ljusa sommarnätter, som typiskt nordiskt. Symbolisterna på kontinenten hade redan på 1870-talet ägnat sig åt stämningsfulla skymningsbilder. De sade sig söka efter. På 1870-talet kom pilsnerölet, som sedan första världskriget har dominerat det svenska utbudet. Det fyllde ett smakmässigt tomrum: inte sött, utan torrt med en tydlig humlebeska, och betydligt ljusare än andra öltyper

1700-talet - Sveriges Histori

Fram till 1870-talet. Saltvattensfiskets utveckling i Sverige; fiske; Aktiv svensk fiskeripolitik är en skapelse av det merkantilistiska 1600-talet. Särskilt efter freden i Roskilde 1658, då betydande kuststräckor och vattenområden kom under svenska kronan, växte intresset för att tillvarata saltvattenfiskets ekonomiska resurser Som jämförelse kan nämnas att grossistpriset för te i London halverades mellan 1870 och 1910 medan kakaopriset steg med nästan 50 procent under 1870-talet och förblev på en stabilt hög nivå i flera decennier. Den främsta orsaken var just utvecklingen av mjölkchoklad. São Tomé och Príncipe var perfekta för kakaoodling

Hallkved – WikipediaCarl Gustafs kyrka – WikipediaNORDVÄSTSIDAN av Skåne 2009-07-15

2015-nov-22 - Denna pin hittades av Maria Arell. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest På 1870-talet handlade mycket av fritidsseglingen om att sällskap från överklassen åkte ut i större båtar som sköttes av inhyrd besättning. Man umgicks, höll middagar och fick en storslagen naturupplevelse på köpet. En del höll också på med kappsegling. Det här vill sjöofficeren och båtkonstruktören Carl Smith förändra 1800-talets Sverige Karen De Roo Tapper . 2 Denna studie försöker kartlägga hur läraryrkets ställning såg ut på 1800-talet, genom att jämföra enskilda lärares minnesanteckningar med den utbildningshistoriska forskning som finns om ämnet idag, samt 1870-1910 10 som handlar om. Tvättbrädan med vecklad zinkplåt kom först på 1870-talet. Man lade tvätten i blöt, gnuggade den och till sist kokade den. Hygien På 1700-talet kom pottorna. De tidiga pottorna var bastanta don av tenn. Det fanns nättare varianter för resor och kyrkbesök. Tandborsten kom till Europa på 1600-talet och kom till Sverige som presentartiklar