Home

Nja 2022 s. 763

Mål: B 379-16 Knivhugget mot mopedisten NJA 2016 s. 763. Prejudikat. Prejudikat 2016-07-1 I Mopedmannen NJA 2016 s. 763 tar HD fasta på det tidigare nämnda uttalandet i HIV-fallet NJA 2004 s. 176 om att det, för att likgiltighetsuppsåt ska föreligga, i allmänhet fordras att risken för att effekten skulle inträffa (eller för att gärningsomständigheten förelåg) enligt gärningsmannens föreställning var avsevärd Med anledning av NJA 2016 s. 763 (likgiltighetsuppsåt) har riksåklagaren beslutat att riktlinjerna om uppsåt (RåR 2006:1) ska upphävas och ersättas med en rättspromemoria om uppsåt. Avsikten är att promemorian ska utgöra stöd för åklagarna vid bedömningen av uppsåtsfrågor och vid argumentationen i rätten

NJA 2016 s. 737 Taleändring. à ndring i högre rätt frÃ¥n en fullgörelsetalan till en... NJA 2016 s. 746 OtillÃ¥ten avfallstransport. Tillika frÃ¥ga om försök till oaktsamhetsbrott. NJA 2016 s. 763 LikgiltighetsuppsÃ¥t. NJA 2016 s. 779 Svensk domsrätt har i mÃ¥l om betalning pÃ¥ grund av en borgensförbindelse.. Mopedmannen NJA 2016 s. 763. I uppsatsen ligger ett särskilt fokus på detta avgörande: dels hur det mottagits i doktrin och dels hur de nya riktlinjerna för bevisbedömningen kan komma att förändra rättsläget. Domen har i viss mån gett klarhet i vad som ska ges avgörande betydelse vi NJA 2016 s. 763 and that the possibility to deviate from the perceived probability is very limited. There is some support for the fact that there is a greater possibility to assess the per-petrator as not indifferent even though he or she perceived the probability as very high, than vice versa

annars vid självförvållat rus och liknande tillstånd (NJA 2011 s. 563) samt hur bedömningen av uppsåt ska göras vid självförvållat rus och under påverkan av psykisk störning (NJA 2012 s. 45). I NJA 2016 s. 763 har Högsta domstolen förtydligat likgiltighetsuppsåtet. NJA 2015 s. 763. Utmätning av medel på bankkonto som gäldenären har gemensamt med en annan person. Fråga om betydelsen av att hälften av behållningen på samma konto utmättes för gäldenärens skulder ett halvår tidigare HIV-fallet NJA 2004 s. 176 Knivhugget mot mopedisten NJA 2016 s. 763 Övernattningen NJA 2019 s. 668. Sökord. Olovlig körning · Likgiltighetsuppsåt · Uppsåtsbedömning. Högsta domstolen. Postadress. Box 2066 103 12 Stockholm. hogsta.domstolen@dom.se. Länkar

kapitel 12 (straffrätt): instuderingsfrågor 12.2.1 till nja 2016 763 (uppsåt instuderingsfrågor 12.2.2 till nja 2009 (nödvärn och nödvärnsexcess) 12.1 Likgiltighetsuppsåtet i ljuset av NJA 2016 s. 763. Löwencrantz, Erik . Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. 2018 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages 2018. , p. 3 2.3.1 NJA 2004 s. 176 12 2.3.2 NJA 2016 s. 763 13 2.3.3 Göta hovrätt dom B 1937-20 15 2.4 Doktrinen rörande uppsåt 16 2.4.1 Kriminalrättens grunder 16 2.4.2 Martin Borgeke 19 2.4.2.1 SvJT 2015 s. 383 19 2.4.2.2 SvJT 2017 s. 93 22 2.4.3 Suzanne Wennberg 25 2.4.4 Erik Svensson 26 2.5 Sammanfattning 29 3. Kognitiva aspekter av uppsåt 3 I NJA 2016 s. 763 har Högsta domstolen förtydligat likgiltighetsuppsåtet.1 Det nya är att gärningspersonen ska presumeras ha varit likgiltig om han eller hon i gärningsögonblicket trodde - i betydelsen antog eller utgick från - att effekten skulle inträda/gärningsomständigheten förelåg Se även NJA 2016 s 763 som gällde en person (X) som högg en 20 cm lång kniv i ryggen på en man vid flera tillfällen. HD verkar mena att om gärningsmannen tror att offret kommer dö genom ett visst handlande är detta ofta tillräckligt för att likgiltighetsuppsåt ska anses föreligger.B tror att A kommer dö om han hugger honom vid upprepade tillfällen med kniven

NJA 2016 s. 763.. 19 3.2. Praxis avseende vållande till kropada eller sjukdom Praxis avseende vållande till kropada eller sjukdom..... 19 3.2.1. NJA 2005 s. 732. Slutreplik till Suzanne Wennberg om likgiltighetsuppsåtet . Av f.d. justitierådet M ARTIN B ORGEKE. Professor emerita Suzanne Wennberg har i SvJT 2017 s. 269 replikerat på en artikel av mig i SvJT 2017 s. 93 som handlar om rättsfallet Mo pedmannen NJA 2016 s. 763. Suzanne Wennberg är missnöjd med innehållet i min artikel, men också med rättsfallet som sådant Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2016 s. 763 (Mopedmannens död) förtydligat likgiltighetsuppsåtet. Även detta rättsfall har emellertid lett till diskussioner i den rättsvetenskapliga litteraturen och föranlett praktiska tillämpningsproblem I rättsfallet NJA 2004 s. 176 slogs det fast att likgiltighetsuppsåt är den uppsåtsform som utgör uppsåtets nedre gräns i svensk rätt. NJA 2016 s. 763..... 15! 3.4 Förtydligande doktrin och egna synpunkter. 2015, NJA 2015 s. 763 Utmätning av medel på bankkonto som gäldenären har gemensamt med en annan person. Fråga om betydelsen av att hälften av behållningen på samma konto utmättes för gäldenärens skulder ett halvår tidigare (Rättsfall: NJA 1983 s. 436, NJA 1988 s. 112 och NJA 2008 s. 444). 2015, Hovrättsdo

Högsta domstolen har således förtydligat begreppet successivt i praxis, och kom - enligt de själva - att precisera gränserna för likgiltighetsuppsåtet i Mopedmannen NJA 2016 s. 763. I uppsatsen ligger ett särskilt fokus på detta avgörande: dels hur det mottagits i doktrin och dels hur de nya riktlinjerna för bevisbedömningen kan komma att förändra rättsläget

Mål: B 379-16 - Högsta domstole

Ett förtydligande av uppsåtets nedre gräns SvJ

 1. dre viktig läggas åt sidan Bevisvärdering i brottmål: En analys av NJA 2015 s.
 2. Mål: B 379-16 Knivhugget mot mopedisten NJA 2016 s. 763. Prejudikat. Prejudikat 2016-07-1 NJA 2016 s. 596. En lärare utdelade under en lektion ett slag med öppen hand mot en elevs kind. Frågor rörande skadestånd för kränkande behandling enligt skollagen. Borås tingsrätt
 3. Rättsfall: • NJA 1970 s. 469 • NJA 1978 s. 526 • NJA 1984 s. 205 • NJA 1984 s. 673 • NJA 1991 s. 376 • NJA 1995 s. 577 • RÅ 1969 ref. 32 • UfR 1987 s. 763 • NRt 1986 s. 164 REFERAT Nacka tingsrätt C.E. förde vid Nacka tingsrätt den talan mot M.L. som framgår av tingsrättens dom
 4. SOU 2016:62 Betänkande av Utredningen om ökad insyn i välfärden Stockholm 2016 763) HVB hem för vård och boende IVO Inspektionen för vård och omsorg JK Justitiekanslern JO Riksdagens ombudsmän KL NJA Nytt juridiskt arkiv . Förkortningar SOU 2016:62 1
 5. Cause (2016) Vol. XXXV No. 1 January -March, 2016 707 2. Atul Kaushik, Bringing the E to Judicial Efficiency: Implementing the e-Courts System in India, State of the Indian Judiciary, A Report by DAKSH, 2016 717 3. Dr. Setlur B.N. Prakash, E Judiciary: A step towards Modernizatio

Rättspromemorior och Rättslig väglednin

 1. Ein kritischer Kommentar zum Werk von Günther Jakobs, Mohr-Siebeck, 2019, s 763-787 JFT 2016 s 680-683, tillsammans med Dan Frände (4 sid). Uppsåt vid förstadier, i ljuset av bland annat NJA 2017 s 531. Lex Nova, oktober 2018.
 2. HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) LAF Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring LASS Lag (1993:389) om assistansersättning LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade MB Miljöbalken (1998:808) NJA Nytt Juridiskt Arkiv Prop Kunglig/Regeringens proposition PSL Patientskadelagen (1996:799
 3. en 2016 Juridiska institutionen Examensarbete i medicinsk rätt 4.5.2 NJA 1990 s. 442 - bristande information som skadeståndsrättslig HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) IVO Inspektionen för vård och omsorg LF Läkemedelsförsäkringe
 4. Med anledning av NJA 2016 s. 763 (likgiltighetsuppsåt) har riksåklagaren beslutat att riktlinjerna om uppsåt (RåR 2006:1) ska upphävas och ersättas med en rättspromemoria om uppsåt December, 2017, was conducted by the National Judicial Academy, Bhopal (hereinafter NJA)
 5. rättsfall, Mopedmannen NJA 2016 s. 763, enligt egen utsago förtydligat likgiltighetsuppsåtet och preciserat den nedre gränsen mot oaktsamhet.10 6 Jareborg (2001) s. 310. 7 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 286. 8 Borgeke, Martin, Ett förtydligande av uppsåtets nedre gräns, i: SvJT 2017 (s. 93-105) s. 93 Instans Högsta Domstolen Referat NJA 2001 s. 177 (NJA 2001:25) Målnummer T5001.
 6. Sidan 240-Moderat riksdagsman anklagas för olämpligt sexuellt beteende mot flicka under 18 år. Politike

070-763 10 53. Susanne Pettersson. Reportagechef. 070-563 74 61. Jane af Sandeberg. Vetenskapsredaktör. 070-685 78 11. 16 dec 2016 Jag har inte Nja, det är en seglivad myt som har spridits som en råttan i pizzan-sägen Mariestad: Misstänkt kvinnomord, man och kvinna häktade (2021-02-21) Aktuella brott och kriminalfal I Mopedmannen NJA 2016 s. 763 tar HD fasta på det tidigare nämnda uttalandet i HIV-fallet NJA 2004 s. 176 om att det, för att likgiltighetsuppsåt ska föreligga, i allmänhet fordras att risken för att effekten skulle inträffa (eller för att gärningsomständigheten förelåg) enligt gärningsmannens föreställning var avsevärd NJA 2018 s. 103 gällde den nya typ av skadeståndsansvar. 41 Vermont Law Review 763-798 (2017) 43 5. Presented by Dr. S. Muralidhar on 18.08.2018 at NJA-Workshop for Additional District Judges 243 SESSION - 4 PRINCIPLES OF NATURAL JUSTICE AND ITS APPLICATION IN TAX ASSESSMENT PROCEEDINGS 1. Civil Appeal No. 11261 of 2016 341 5 NJA 2016 s.1143 som behandlar upprepade tillgrepp av väskor. Svea hovrätts dom 12 december 2017 i mål B 2819-17; RÅ har sökt PT, avseende 53 fall av grovt bedrägeri. NJA 2018 s. 378 avser frågan om tillverkning av ett stort antal falska identitetshandlingar vilket har ansetts som skilda brott och rubricerats som normalgraden

Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1992 s. 763 (NJA 1992:119) Målnummer B1192-92 Domsnummer DB694-92 Avgörandedatum 1992-12-10 Rubrik Sedan ett belopp av misstag satts in på ett postgirokonto som innehades av en förening, har en person genom vilseledande förmått företrädare för föreningen att ta ut pengar från kontot och överlämna dem till honom, varefter han tillägnat sig. Vi ser vad vi ser, därför kan det bli som det blir . 2016-09-13 . Moderator: Malin Skreding Hallgren, Region Jönköpings län . Föreläsare: Malena Lau, Kunskapscentrum för jämlik vård Jag tittar ibland på diverse filmer på Youtube med segling som tema. T ex från olika kappseglingar. Nyss kollade jag på ett klipp från Blur som seglar Fastnet. I början ser man bilder på båtar som säkert är 18-20 meter långa, har segel stora som lyxvillor i Hovås, och säkerligen deplacement på ti..

Rättsfall från Högsta domstolen under 2016 Lagen

Court Högsta Domstolen Reference NJA 1992 s. 763 (NJA 1992:119) Målnummer B1192-92 Domsnummer DB694-92 Avgörandedatum 1992-12-10 Rubrik Sedan ett belopp av misstag satts in på ett postgirokonto som innehades av en förening, har en person genom vilseledande förmått företrädare för föreningen att ta ut pengar från kontot och överlämna dem till honom, varefter han tillägnat sig. Arbetsdomstolens refererade avgöranden där rättsfallet NJA 2018 s. 189 nämnts (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).. På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.Du kan söka i fritext i alla domar eller göra val nedan i spalten till höger för. NJA 2015 s. 1072 (Tryckerimomsen I) NJA 2017 s. 769 (Collectors elektroniska skuldebrev) Olika uppfattningar i doktrinen NJA 2016 s. 945 (ang. skadestånd vid partiell skada på byggnad) Ny lagstiftning med behov av rättspraxis 70-talet: 4 kap. 19 § JB om fel i fastighet . 90-talet och framåt: Skuldsaneringslage NJA NAMN MÅL NR DATUM 1932 s. 32 Claestorps torvströaktiebolag 2008 s. 359. S.228 NJA 1978 s. ii. Att använda en misstagsbetalning kan dock vara olovligt förfogande se skiljaktig i NJA 1992 s. 763 7. Former av vilseledande a. Ansvar för vilseledande om sin ambition att prestera , kan t.om vara fallet när man enbart avser prestera under vissa omständigheter s. b. NJA 1994 s. 18

Därför säger de nej till offentlighet för friskolor. Enligt Centerpartiets skolpolitiske talesperson, Fredrik Christensson, skedde vändningen efter att Stefan Löfven och V-ledaren Jonas Sjöstedt enades om att begränsa vinster i välfärden. Foto Centerpartiet och Colourbox NJA 2005 s. 745 Ett i ett rättsskyddsförsäkringsavtal intaget avtalsvillkor har ansetts stÃ¥. NJA 2005 s. 758 En person under 18 Ã¥r har lÃ¥nat ett effektbegränsat vapen, en s.k. soft air.. NJA 2005 s. 764 I tvistemÃ¥l har tvÃ¥ utländska spelföretag mot staten framställt yrkanden.. NJA 2015 s. 702 NJA 1987 s. 763 (NJA 1987:131): I avtal om köp av fast egendom och om entreprenad bestämdes en köpeskilli... NJA 1987 s. 766 (NJA 1987:132): Ett kontokortsföretag yrkade vid TR:n betalning av en borgensman på grund.. NJA 2004 s. 574 FrÃ¥ga om ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen för innehÃ¥llet pÃ¥ en.. NJA 2004 s. 176. Åtal för försök till grov misshandel alternativt framkallande av fara för annan mot HIV-infekterad man som har haft oskyddade samlag med tio olika personer. Fråga bl.a. om grunderna för uppsåtsbedömningen. (Jfr NJA 2002.

Högsta Domstolen referat NJA 1996 s. 639 (NJA 1996:103) En ung man har vid födseln vållats en helt invalidiserande skada. Hans rätt till skadestånd har ansetts omfatta ersättning för kostnad motsvarande lön till fadern för dennes vård av sonen i hemmet. J.T. föddes den 4 mars 1974. I samband med förlossningen erhöll han en. NJA. Nytt juridiskt arkiv. not. Notismål nr. i Högsta förvaltningsdomstolen. NVL. Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. NÄF. Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap. OS Nja, jag röstade inte förra gången och den här var inte lättare. Jag hade ingen som helst aning om vad eller vem jag skulle rösta på så det fick bli den jag kände mest för just när jag klev in i vallokalen VFA-102 Diamondbacks. - Photo taken at Atsugi (NJA / RJTA) in Japan on December 23, 2014

Caribbean Community. The Caribbean Community ( CARICOM or CC) is an intergovernmental organisation of 15 member states (14 nation-states and one dependency) throughout the Caribbean having primary objectives to promote economic integration and cooperation among its members, to ensure that the benefits of integration are equitably shared, and to. a1 logan city council as constructed 02040 scale 1:1000 6080100m @a1. 2032. 2023. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2038. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. You know it's not a hill or a municipality at the same place because the title of the articles include Indian reserve under both titles. Amqui 30 maj 2016 kl. 18.02 (CEST) RE:Amqui: It is probably obvious for a human editor, yes! It is less obvious for a robot. -- Innocent bystander 30 maj 2016 kl. 18.09 (CEST dodatno usporedba s FBIH za 2016. FBIH Ukupno prvo drugo treće četv. 5.i+ nepozn. 19655 9793 7127 2019 429 237 50 % 100 49,82 36,6 10,27 2,18 1,20 0,25 HNK Ukupno prvo drugo treće četv. 5.i+ nepozn. 1833 867 643 244 52 27 0 % 100 47,30 35,07 13,31 2,83 1,47 0 ZHK Ukupno prvo drugo treće četv. 5.i+ nepozn. 709 264 257 126 40 22

2016/17:32 och 39 till civilutskottet 2016/17:34 och 35 till trafikutskottet 2016/17:30 och 68 till finansutskottet 2016/17:33 och 51 till utrikesutskottet 2016/17:49 till socialutskottet § 5Svar på Svar på interpellation 2015/16:763 om utvecklingen för företag inom ROT-sektorn Anf. 1 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S): Fru talman Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. 168 -95.863.763 -81.124 -83.481.105 1.976.174 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaga nja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7

NJA 2015 s. 763 lagen.n

Om NJA 2016 s. 763 endast uppfattas som en påminnelse om att bevisning av likgiltighetsuppsåt ska ske med försiktighet, och att den uppfattade sannolikheten i allmänhet intar en särställning vid sådan bevisning, måste avgörandet uppfattas som en helt okontroversiell erinran om vad HD uttryckte redan i NJA 2004 s. 176 NJA 2004 s. 176. NJA 2016 s. 763. NJA 2017 s. 316. Sökord. Oaktsam våldtäkt · Frivilligt deltagande · Likgiltighetsuppsåt · Medveten oaktsamhet · Straffvärde · Våldtäkt. Relaterade nyheter. Högsta domstolen prövar mål om den nya sexualbrottslagstiftningen. Högsta domstolen. Postadress

NJA 2016 s. 763). Som nämnt registrerade Timik sin dåvarande firma utifrån en felbedömning av skydds-omfånget för Vitas Veritas firmarättighet. Patent- och marknadsöverdomstolen delar Patent- och marknadsdomstolens uppfattning att en sådan felbedömning normalt inte fritar den som begår intrånget från oaktsamhet gärningsomständighet (se Knivhugget mot mopedisten NJA 2016 s. 763 p. 18 och Övernattningen Högsta domstolens dom den 11 juli 2019 i mål B 1200-19 p. 24). 16. Som Högsta domstolen i flera rättsfall betonat alltsedan HIV-fallet NJA 2004 s. 176, ska prövningen av om likgiltighetsuppsåt föreligger ske i tv I rättsfallet NJA 2004 s. 176 slog HD fast att likgiltighetsuppsåt tillämpas som en nedre gräns för uppsåt och i rättsfallet NJA 2016 s. 763 gjorde HD uttalanden för att utveckla likgiltighetsuppsåtet. I dessa fall var det fråga om likgiltighet förelåg inför en effekt NJA 2016 s. 763 and that the possibility to deviate from the perceived probability is very limited. There is some support for the fact that there is a greater possibility to assess the per-petrator as not indifferent even though he or she perceived the probability as very high, than vice versa

Mål: B 2413-18 - Högsta domstole

(Se NJA 2016 s. 763 p. 15 och 18.) En bedömning av den av gärningsmannen uppfattade sannolikheten tar ofta sin utgångspunkt i en bedömning av den faktiska sannolikheten för att exempelvis en viss effekt ska inträda. I fall som de nu aktuella kan dock bara mycket begränsad ledning hämtas från sådan faktisk sannolikhet Slutreplik till Suzanne Wennberg om likgiltighetsuppsåtet . Av f.d. justitierådet M ARTIN B ORGEKE. Professor emerita Suzanne Wennberg har i SvJT 2017 s. 269 replikerat på en artikel av mig i SvJT 2017 s. 93 som handlar om rättsfallet Mo pedmannen NJA 2016 s. 763. Suzanne Wennberg är missnöjd med innehållet i min artikel, men också med rättsfallet som sådant Dom, 2016-07-14 Rättelse, 2016-07-14 Beslut av: justitierådet Stefan Johansson (Se NJA 2004 s. 176, jfr också NJA 2004 s. 479.) 14. I praktiken är det svårt att klarlägga om en person har varit likgiltig inför en effekt eller inte. Enligt rättsfallet NJA 2004 s. 176 bör man därfö

Seminarie 10 föreläsningsanteckningar och svar på frågor

NJA 1973 s. 590 NJA 1977 s. 630 NJA 1996 s. 509 NJA 1998 s. 86 NJA 2002 s. 449 NJA 2004 s. 176 NJA 2011 s. 89 Europadomstolens dom i mål Salabiaku mot Frankrike den 7 oktober 2008, Series A nr. 141-A Europadomstolens dom i mål Janosevic mot Sverige den 23 juli 2002, ECHR 2002-VII Sökord Självförvållat_rus Uppsåt Källa Domstolsverke menjam auto za gradjevinski materijal radove search list Kategorij evo u nedostatku bilo kakvog zanimljivog milenka topica malo mog izivljavanaja, a ako neko hoce da se prikljuchi ili da shtogod prokomentarishe neka tako uchini ili neka zauvijek zacuti. uff. dakle, sta ja slusham ovih dana? nisu bash ekskluzivni noviteti, ali who cares... pa za pocetak, svako jutro, u zadnje vrijeme se budim uz iron and wine - the creek drank the cradle, koji imam vec vise.